Privacy verklaring

Ralph Souren, gevestigd en kantoorhoudende te Schin op Geul (6305 AZ) aan de Mauritiussingel 46, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Ralph Souren verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Ralph Souren u over de manier waarop Ralph Souren uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel
  Ralph Souren verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van ralphsouren.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Ralph Souren gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Ralph Souren.
 2. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Ralph Souren deze gegevens net zoals die van andere klanten van Ralph Souren.
 3. Opdrachten
  Ralph Souren verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoek.
  Daarnaast kan Ralph Souren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 4. Andere doeleinden
  Tot slot kan Ralph Souren uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Ralph Souren geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Ralph Souren voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Ralph Souren een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Ralph Souren op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Ralph Souren maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Ralph Souren ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@ralphsouren.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Ralph Souren tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op ralphsouren.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Ralph Souren

 1. Ralph Souren heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ralph Souren verwerkt ten behoeve van ralphsouren.nl. Ralph Souren accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Ralph Souren bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Ralph Souren behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via ralphsouren.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van ralphsouren.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en ralphsouren.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-11-2021.